PhDr. Zdena Obrtalová - poradca vzťahov, rozvoj osobnosti, špeciálna pedagogička

PhDr. Zdena Obrtalová - poradca vzťahov, rozvoj osobnosti, špeciálna pedagogička

Som absolventkou vysokoškolského štúdia v odboroch vedecká pedagogika, špeciálna pedagogika poradenstvo a špeciálna pedagogika učiteľstvo.  

Počas svojej praxe okrem vysokolesklého štúdia som absolvovala nasledovné vzdelávania:

Výcviky

  2021 Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti                                                                

                 (120 výcvikových hodín)

  2021 – Kurz regresnej terapie „vzťahy, detstvo, prenatál“ (60 výcvikových hodín)

•  2017 -  Výcvik vzťahovej väzby a rodinnej terapie – 2 moduly 

•  2009  -  Výcvikovo-vzdelávacie školenie pre pracovníkov zariadení výchovného poradenstva

                 prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí

                (150 výcvikových hodín)

Kurzy

2021  - Kurz: Luscherov test farieb

2019 - Seminár:  Kresba domov

 2017 - Workschop: Aspergerov syndróm

•  2016 – Kurz: Tréning fonematického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina

•  2015 -  Seminár: Psychoterapia, socioterapia a dieťa

•  2014 – Inštruktážny kurz: Comdi

•  2014 – Inštruktážny kurz: „KomposyT“

•  2013 – Program: Kupoz (stupeň junior)

•  2012 -  Seminár: Biofeedback

2005 –   Pride: Spolupráca vychovávateľa, sociálneho pracovníka s rodinou v detskom 

                domove

1997 – Rekvalifikačný kurz jednoduché a podvojné účtovníctvo, práca s počítačom

 

Iné vzdelávanie

  2021 – Podpora zdravia a ochrana žiakov vo výchovno-vzdelávacom   

                procese

  2021 – Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve 

                 v školách

  2018 -  Modelové komunikačné situácie na asertivitu   

                a empatickú komunikáciu (60 vyučovacích hodín)

  2018 - Mentoring a koučing v školskom prostredí                                    

                (60 vyučovacích hodín)

2017 –  Diagnostika a terapia dielčích funkcií  (64 výcvikových  

                 hodín) – B. Sindelár – tréner.

 2013 -  Integrácia – podmienky, východiská, základné procesy

•  2013 –Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo

                a prevenciu

2013 –  Školské preventívne programy pre materské, základné 

               a stredné školy a školské zariadenia (v rozsahu 100 vyučovacích hodín)

 

 

Už viac ako 20 rokov pracujem v poradenskom systéme  a získavam skúsenosti s prácou s deťmi ako aj dospelými.

V priebehu svojej odbornej praxe som bola koordinátorkou výchovných skupín v detskom domove, v rámci čoho som zabezpečovala aj priamu výchovnú činnosť deťom zvereným do ústavnej starostlivosti. Následne som 10 rokov pracovala ako samostatný odborný zamestnanec v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na pozícii špeciálny pedagóg, kde som zabezpečovala diagnostickú, poradenskú, konzultačnú, reedukačnú a metodickú činnosť pre detských klientov, rodičov a zamestnancov škôl. Participovala som na vzdelávaní a vytváraní vhodných podmienok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zabezpečovala som metodické vedenie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením v podobe individuálnych konzultácií, poradenstva ako aj skupinovo – realizovala som prednášky pre pedagogické tímy na školách.

Posledné roky sa venujem nie len  žiakom, ale aj dospelým a  tým ktorí potrebujú poradenskú pomoc.

Moja práca kladie vysoké nároky na flexibilitu, schopnosť riešiť problémy, zvládať krízové situácie a na schopnosť vnášať pohľad na široké spektrum ťažkostí, s ktorými sa klienti stretávajú. 

Moje dlhodobé vzdelávanie v oblasti poradenstva, mentoringu a koučingu aktívne využívam pri práci s klientmi.

V roku 2020 som objavila účinky regresnej terapie , ktorá mi pomohla nahliadnuť do svojho vnútra a pomohla mi objaviť vlastné bloky. Na základe vlastnej skúsenosti som po sa kurze regresnej terapie začala venovať aj poradenstvu v tejto oblasti.

Ak potrebujete riešiť ťažkosti, nájsť schopnosť objavovať potláčané emócie, ktoré chcete zharmonizovať a vyrovnať sa s nimi môžete ma kontaktovať na tel.čísle 0907 981 302 a spoločne môžeme nájsť cestu pochopenia vašej podstaty.